Το Νηπιαγωγείο είναι η πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης για τον άνθρωπο. Εμείς, ως σύγχρονοι και καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί, αυτό το γνωρίζουμε καλά. Έτσι λοιπόν, στο σχολείο μας στο τμήμα του Νηπιαγωγείου η δουλειά που γίνεται είναι ακριβής, ουσιαστική και απόλυτα ομαλή. Τα παιδιά προετοιμάζονται για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω συγκεκριμένου εκπαιδευτικού Μοντεσσοριανού υλικού, με τέτοιο τρόπο που γνώση έρχεται αβίαστα και βιωματικά. Στόχος μας, δεν είναι η σκληρή απόκτηση γνώσεων, αλλά ο ολόπλευρος τρόπος σκέψης και συγκέντρωσης. Γεγονός, που θα βοηθήσει το παιδί σε όλη την υπόλοιπη ζωή του.